Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ

Aktualności:

data publikacji: 22-02-2023
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 09.02.2023 r.

Lokal użytkowy do wynajęcia

I. Przedmiot oferty:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 2
- lokal o pow. 16,28m2, posiada:
w tym pomieszczenie wspólne socjalno - sanitarne o pow. 2,48 m2

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 22-02-2023
Ważne - Musisz To Wiedzieć !!!

data publikacji: 21-12-2022
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 21.12.2022 r.


ODCZYTY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniach:
od 27 do 30 grudzień 2022 r. (tj. wtorek – środa - czwartek - piątek) przeprowadzane będą
odczyty wodomierzy w godz. 8 00 - 14 00
we wszystkich budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o udostępnianie mieszkań,
lub pozostawienie/przyklejenie karteczki z odczytem (na drzwiach).

Odczyty można zgłaszać również:
* osobiście w biurze SM, * na e-mail smdt1@wp.pl,
* telefonicznie: 14-655-93-48, * sms (mms) nr kom.: 604-276-889.

W przypadku braku odczytu wodomierza do 05.01.2023 r., zużycie wody będzie rozliczone w oparciu o odczyt symulacyjny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dział GZM

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

data publikacji: 12-09-2022
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska ,dnia 12.09.2022r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO
Główny Księgowy

Nazwa i adres jednostki:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

I. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: Główny Księgowy.
2. Miejsce wykonywania pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8.
3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę - 1/2 etatu (5 dni w tygodniu).

II. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość i finanse.
6. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
7. Znajomość zasad księgowości, zagadnień przepisów podatkowych, placowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
8. Znajomość ustawy ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku VAT, ustawa o podatku CIT, ustawa o ZFŚS, ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
9. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
10. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, znajomość płatnika - ZUS, systemy bankowości elektronicznej, programu finansowo-księgowego i płac ZSI UNISOFT.
11. Posiadanie umiejętności rocznego sporządzania sprawozdania finansowego, deklaracji VAT, CIT. PIT. podatek od nieruchomości, sprawozdania statystyczne GUS. tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office i programów biurowych.
2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
4. Umiejętność współpracy w zespole.
5. Mile widziana znajomość specyfiki pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) oraz list motywacyjny.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia.

3. Dokumenty w szczególności świadectwa pracy potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. kserokopii dokumentów.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracy jest złożenie pisemnej oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w godzinach od 8:00 - 15:00 w sekretariacie Spółdzielni. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy” - nie otwierać !!!

2. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.


VI. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będą między innymi:
- tematy dotyczące funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych,
- koncepcja przyszłej pracy na stanowisku głównego Księgowego,
- znajomość aktualnego Statutu Spółdzielni i innych zagadnień Spółdzielni,
- inne sprawy będące w zainteresowaniu Prezesa Zarządu Spółdzielni.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Oferty kandydatów złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.
4. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę na 1/2 etatu (pierwsza umowa na okres próbny 3 m-ce).

Niezgloszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyina uznane zostanie za rezygnacje z udziału ir rekrutacji na stanowisko pracy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydata w każdym czasie trwania rekrutacji, bez podania przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Sekretariat lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63. e-mail: smdt1@wp.pl .

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRACĘ(w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 31-08-2022
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 17.08.2022 r.


Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu
ofertowym, pisemnym nieograniczonym na zadanie pn:

"Wykonanie remontu opasek wokół budynków na os. Westerplatte
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej".

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 655-93-48, e-mail: smdtl@wp.pl

I. Zakres prac obejmuje:
1. Zdjęcie kostki z opaski na całej długości.
2. Zagęszczenie podłoża, uzupełnienie kruszywem typu kliniec i ponowne zagęszczenie.
3. Ułożenie starej kostki na podsypce cementowo-piaskowej, zasypanie nawierzchni piaskiem.
4. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wyceny dokonać własnych oględzin i pomiarów celem zapoznania się ze stanem technicznym. Wszystkie uwagi do obmiaru winny być uwzględnione w ofercie.

Obmiar budynków do przełożenia opasek:
Tabela opaski

II. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: do 05.09.2022r.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwiec 2023 r.
3. Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

III. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Wymagany min. okres gwarancji na wykonane roboty to 5 lat.

IV. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl .
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT(w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 31-08-2022
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 18.08.2022 r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Kapitalny remont ścian i czap kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Westerplatte 4 i Westerplatte 6 w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedstawioną ofertą, w szczególności:

a) Ilość kominów: 18 szt.,
b) Remont ścian trzonów kominów poprzez zrzucenie luźnych elementów i uzupełnienie ubytków: 56 m2.
c) Ocieplenie ścian kominów styropianem wraz z wykończeniem obróbką na gładko + farba elewacyjna.
d) Czapy kominowe - wykonanie okucia brzegów czap blachą powlekaną dwustronnie, pozostałą powierzchnię wykończyć papą lub innym materiałem wodoszczelnym: ok. 20 m2.
e) Otwory wentylacyjne - kratki na otwory wentylacyjne wykonać w sposób umożliwiający swobodne otwieranie przy przeglądach kominiarskich tj. zbiorcza ramka na otwory, uchylna do góry.

Koszty zakupu wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: do 05 wrzesień 2022 r.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania max do 30 listopad 2022r.
3. Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Wymagany min. okres gwarancji na wykonane roboty to 5 lat.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Do oferty należy załączyć:
- przedmiar robót / kosztorys ofertowy,
- wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania bądź trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
- kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
- zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.
6. Informacja o wyborze oferentów zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT(w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 22-06-2022
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 22.06.2022 r.


ODCZYTY WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
informuje, że w dniach: 28 – 29 czerwiec 2022 r. (tj. wtorek – środa) przeprowadzane będą
odczyty wodomierzy w godz. 8 00 - 14 00

W związku z powyższym prosimy o udostępnianie mieszkań,
a w razie nieobecności zostawienie karteczki z odczytem (w drzwiach),
lub zgłaszać do 04.07.2022 r.:
* osobiście w biurze SM, * na e-mail smdt1@wp.pl,
* telefonicznie: 14-655-93-48, * sms (mms) nr kom.: 604-276-889.

W przypadku braku odczytu wodomierza do 04.07.2022 r., zużycie wody
będzie rozliczone w oparciu o odczyt symulacyjny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dział GZM

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

data publikacji: 12-04-2022
Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2022

data publikacji: 18-02-2022
news.jpg Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości prowadzenia korespondencji ze Spółdzielnią drogą elektroniczną, co umożliwi otrzymywanie wszelkich pism na podany przez Państwa adres e-mail.
Takie rozwiązanie będzie dla wielu z Państwa nie tylko wygodne, ale także w obecnym czasie stanowi bezpieczniejszą formę kontaktu.

Wszystkie osoby, które chcą otrzymywać korespondencję ze Spółdzielni za pomocą poczty elektronicznej, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia, podpisanie go i przekazanie do Spółdzielni:
- osobiście,
- pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
- e-mailem, z załączonym skanem wypełnionego oświadczenia na adres: czynszsmdt@wp.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej

Pobierz plik: OŚWIADCZENIE
(w formacie ".pdf")

<< Nowsze 1 2 3 4 5 ... 52 53 54 Starsze >>

Powered by CuteNews 1.4.5 CutePHP.

 
 
Przetargi

Bezpieczeństwo na osiedlu

VADEMECUM MIESZKAŃCA


Efektywniej zachowaj energię


Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania

Segregacja odpadów komunalnych

Artykuły

Posprzątaj po swoim psie!

Ważne numery telefonów
Ogólny Numer Ratunkowy
   - 112

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne
   - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Wodociągi Dąbrowa Tarn.
   - 14 642-28-50

MPK Sp. z o.o.
   - 14 642 27 64

galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie