Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Dzielnicowy

To oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem w miejscach zamieszkania. Do nich możemy się bezpośrednio zwracać z każdym problemem stojącym na bakier z prawem. Dzielnicowy jest bowiem podstawowym ogniwem prewencji. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z ludźmi odgrywa rolę naturalnego łącznika między policją a społeczeństwem. Jego miejscem pracy powinny być ulice naszych osiedli, a nie wygodny fotel przy biurku, gdyż czas obchodu powinien wypełniać co najmniej 60 proc. czasu służby dzielnicowego, jak mówi Zarządzenie 528 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego.

Obchód rejonu służbowego nie jest jedyną formą kontaktu policjanta dzielnicowego z mieszkańcami rejonu. Dobry dzielnicowy uczestniczy w życiu społeczności lokalnej również przez udział w zebraniach samorządu lokalnego, w zebraniach osiedlowych, a także uczestnicząc w uroczystościach organizowanych w szkołach, czy domach kultury swojej dzielnicy. Dzięki temu lepiej poznaje mieszkańców swojego rewiru, a i nam łatwiej będzie go zapamiętać.

Poniżej przedstawiamy wykaz dzielnicowych pracujących na terenie naszych osiedli.

sierż. sztab. Mariusz Przeniosło

Rejon:
Rejon obejmuje obszar północnej części miasta Dąbrowa Tarnowska, w obrębie ulic: Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Bojki, Broniewskiego, Daszyńskiego (numery nieparzyste), Grunwaldzka, Gruszowska, Jagiellońska (numery nieparzyste), Jana, Joselewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki (numery parzyste do numeru 20), Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Ligęzów, Matejki, Nowa, Nowaka, Ogrodowa, os. Westerplatte, E. Plater, Polna, Popiełuszki, Sikorskiego, Spadowa, Szpitalna, Słoneczna, Sucharskiego, Rynek (bez numerów 18-24), Warszawska, Wyszyńskiego, Zamkowa, Zaręby, Zazamcze.

kontakt:

Telefon: 14 644 22 24

e-mail: mariusz.przenioslo@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl


mł. asp. Łukasz Kot

Rejon: Rejon obejmuje obszar południowej części miasta Dąbrowa Tarnowska, w obrębie ulic: Aleje Wolności, Brata Alberta Chmielowskiego, Chopina, Czernia, Daszyńskiego (numery parzyste), Garbarska, Graniczna, Hallera, Jagiellońska (numery parzyste), Kościelna, Kukiela, os. Kościuszki, ul. Kościuszki (z wyłączeniem numerów parzystych do nr 20), Legionistów, 1- go Maja, Mała, Nadbrzeżna, Niecała, Oleśnicka, Paderewskiego, Piłsudskiego, Poprzeczna, Ręgorowicza, Różana, Rynek (numery od 18 do 24), Sportowa, Spółdzielców, Szkolna, Szarwarska, Szymanowskiego, Ulinów, Warzywna, Wieniawskiego, Witosa, Zagumnie, Zielona, Żabieńska, Lotników Halifaxa, Ludwika Zakrzewskiego, Ofiar Danielnika, Ofiar Katynia oraz miejscowość Morzychna.

kontakt:

Telefon: 14 644 22 24

e-mail: lukasz.kot@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl


Zadania Dzielnicowych:

  1. Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.
  2. Czas obchodu powinien wypełniać, co najmniej 60% czasu służby dzielnicowego.
  3. Dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  4. Informacje uzyskane w toku rozpoznania, o którym mowa wyżej, dzielnicowy dokumentuje w formie notatek w teczce rejonu i w razie potrzeby przekazuje drogą służbową do dalszego wykorzystania właściwym komórkom o ogniwom organizacyjnym jednostki Policji.
  5. W ramach rozpoznania rejonu dzielnicowy musi posiadać wiadomości, między innymi w zakresie: położenia geograficznego i ukształtowania terenu, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, wyznań religijnych, tradycji, mniejszości narodowych, lokalizacji miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami.
  6. Dzielnicowy obowiązany jest podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie, w szczególności: inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej, inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży, informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, utrzymuje stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu strachu, oraz organizuje doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób, realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.


Do obowiązków dzielnicowego ponadto należy:

  1. Udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  2. Przeprowadzenie wywiadów na żądanie uprawnionych organów,
  3. Udzielanie pomocy policjantom innych komórek lub ogniw organizacyjnych jednostek Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób.


Powyższe dane pochodzą z Zarządzenia 528 KGP jak również ze strony internetowej http://dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

[strona główna]

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie