Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
ZAWIADOMIENIE
news.jpg

Działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień:

27 czerwiec 2022r. (tj. poniedziałek), godz. 17.00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Matejki 8 (sala gimnastyczna - wejście z prawej strony budynku)

Proponowany porządek obrad:
1. Odczytanie listy pełnomocnictw w zakresie reprezentowania członka Spółdzielni.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wybór prezydium Zgromadzenia: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (pełniącej jednocześnie zadania Komisji Wyborczej).
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za lata 2017-2019.
9. Przedstawienie projektu zmian w Statucie w związku z wnioskami polustracyjnymi z lustracji pełnej za lata 2017-2019,
a) przyjęcie Aneksu Nr 1 do Statutu Spółdzielni - podjęcie Uchwały.
10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - zgłaszanie kandydatów.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019r., 2020r., 2021r. - podjęcie uchwał.
13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r., 2020r.,2021r. - podjęcie uchwał.
14. Prowadzenie działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej Spółdzielni - podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021r.
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.
b) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za okres obrachunkowy 2019r., 2020r., 2021r. - podjęcie uchwał.
17. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - głosowanie.
18. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej i ich zastępców - odczytanie uchwały.
19. Wybór delegata na X Zjazd Delegatów MZRSM - Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie,
c) wybór delegata na X Zjazd Delegatów MZRSM w Tarnowie - podjęcie uchwały.
20. Wolne wnioski, dyskusja.
21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych wniosków.
22. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PROKURENT
inż. Stanisław Ryczek

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Dąbrowa Tarnowska, dnia 03.06.2022r.


MATERIAŁY:
 • ZAWIADOMIENIE
 • PEŁNOMOCNICTWO DO ZASTĘPSTWA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI NA WZCS
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 27.06.2022 R.
 • WNIOSKI POLUSTRACYJNE Z LUSTRACJI PEŁNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA LATA 2017-2019
 • ANEKS NR 1 DO STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
 • INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA OSTATNIM WZ
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W ROKU 2019
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W ROKU 2020
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W ROKU 2021
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2019
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2020
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2021
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2021 - 31.12.2021 R.

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie